Headline Shorty Headline Twitter
Sofitel SF Bay
Sofitel SF Bay RT @SofitelDC: I nominate @SimonLA_Sofitel for a Shorty Award in #celebrity